Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw

Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy
System Finansowania

Projekt ” Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania ” jest realizowany przez Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. realizujący projekt wraz z partnerami:

  • Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu oraz
  • Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Kurnicki sp. k..

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa Istotą Projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną.
Projekt umożliwia przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej, odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, płacące podatki w Bytomiu, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Usługi rozwojowe to m.in.:

• szkolenia,
• studia podyplomowe,
• mentoring i coaching,
• doradztwo dla firm,
• e-learning

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7 500 zł.

Projekt jest realizowany od listopada 2018 , dziesiątki przedsiębiorców zgłosiło zapotrzebowanie na dofinansowanie szkoleń dla pracowników firm. Największą zaletą usług rozwojowych dla bytomskich przedsiębiorstw jest fakt ,że udział w projekcie ma charakter popytowy czyli przedsiębiorca sam wybiera z bazy usług rozwojowych szkolenie którym jest zainteresowany.

 

Pozostałe informacje można pozyskać na stronie projektu : www.bari-psf.eu