Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw

Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy
System Finansowania

Projekt ” Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski
Podmiotowy System Finansowania ” jest realizowany przez Bytomska Agencja
Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. realizujący projekt wraz z partnerami:

  • Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu oraz
  • Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Kurnicki sp. k..

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla
działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
Istotą Projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy
Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości S.A. Przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi
możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną.
Projekt umożliwia przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej,
odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy
w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Odbiorcami wsparcia
mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, płacące podatki w
Bytomiu, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług
rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty
dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.
Usługi rozwojowe to m.in.:

• szkolenia,
• studia podyplomowe,
• mentoring i coaching,
• doradztwo dla firm,
• e-learning

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi
maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna
kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w
ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług
rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota
dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF
ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem
i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty
przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

Projekt jest realizowany od listopada 2018 , dziesiątki przedsiębiorców
zgłosiło zapotrzebowanie na dofinansowanie szkoleń dla pracowników firm.
Największą zaletą usług rozwojowych dla bytomskich przedsiębiorstw jest
fakt ,że udział w projekcie ma charakter popytowy czyli przedsiębiorca
sam wybiera z bazy usług rozwojowych szkolenie którym jest
zainteresowany.