Fundusze unijne w Województwie Śląskim. Czym jest Regionalny Program Operacyjny i do czego potrzebny jest SZOOP?

Co to jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego określa na jakie działania można wydać unijne pieniądze w latach 2014-2020 oraz wskazuje, kto może z tych pieniędzy skorzystać. Wśród instytucji uprawnionych są, obok firm prywatnych i organizacji pozarządowych również samorządy. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO WSL stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na realizację zadań w ramach RPO WSL nasze województwo otrzymało wsparcie w wysokości blisko 3,5 mld euro.

Co to jest SZOOP RPO WSL 2014-2020?

Regionalny Program Operacyjny ze względu na swój szeroki zakres w sposób ogólny opisuje poszczególne obszary wsparcia. W celu doprecyzowania warunków pozyskania środków unijnych władze województwa przygotowują dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy programu operacyjnego. W przypadku RPO WSL 2014-2020 takim dokumentem jest „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020”, w skrócie SZOOP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby. Możemy sami ubiegać się o dofinansowanie zaplanowanych przez nas działań,  lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Możemy skorzystać z pomocy w podnoszeniu swoich umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na nowoczesnym rynku pracy. Możemy też uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zacząć korzystać ze wsparcia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-skorzystac/

Jeśli interesują cię zasady działania funduszy, chcesz zapoznać się z prawem i dokumentami unijnymi, szukasz adresów punktów informacyjnych o funduszach unijnych oraz powiadomień o szkoleniach i konferencjach to koniecznie kliknij tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

Chcesz założyć działalność?

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce

Możesz również skorzystać z akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Bytomiu, Rynek 19  https://aipbytom.inkubatory.pl