RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w BARI sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji sp. z o. o.  z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Rynek 19 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000473025, posiadający NIP 6263012943, REGON 243284124.

 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek 19, 41-902 Bytom

lub e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl lub pod numerem telefonu : 32-442-02-70

Administrator powołał inspektora danych osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu 32-442-02-70

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: kancelaria@ksjk-kancelaria.pl

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Pana/i danych oparte jest na właściwej, zgodnej zobowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe w następujących celu:

  • udzielenia odpowiedzi na pytania dokonane w formie elektronicznej.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o., o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/i dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonych czynności np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia. Pana/i dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane są przetwarzane dla celów opisanych powyżej i przechowywane nie dłużej niż przez okres ich przydatności do prowadzenia działalności gospodarczej lub do momentu otrzymania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron z tytułu zrealizowanych zamówień, umów i/lub nie dłużej niż do upływu okresu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa związane z przechowywaniem informacji, zestawień, danych księgowych i/lub podatkowych.

Prawa osób w zakresie danych osobowych:

Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, ma Pan/i prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz uzyskania kopii tych danych;
  • sprostowania swoich danych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
  • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administatora Pana/i danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Sposób realizacji praw:

Realizacja Pana/i praw odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na podany powyżej adres Administratora, jak również poprzez e-mail sekretariat@bari.bytom.pl.

 

 

Zarząd Spółki Bytomska Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. – w likwidacji