Aktualności

08 luty 2019r.

Informujemy, iż  od dn 11.02.2019 ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły już działalność gospodarczą do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Dołączamy także katalog kosztów:

katalog kosztow – wsparcie pomostowe.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

Usługi szkoleniowo doradcze będą prowadzone przez naszego partnera:

Rudzka Agencja Rozwoju “INWESTOR” Sp. z. o. o

ul. Wolności 6

41 – 700 Ruda Śląska

tel: 32 248 –  77 – 86

 

21.12.2018

Zaktualizowana lista rankingowa oraz rezerwowa.

Lista rankingowa kobiety

Lista rankingowa mezczyzni

Lista rezerwowa kobiety

Lista rezerwowa mezczyzni

 

12.12.2018

W związku z rezygnacją uczestniczki Projektu “Moja firma -mój sukces”(zg.z par.11 Wyłonienie uczestników projektu pkt.8 Regulaminu rekrutacji projektu) i usunięciem jej z listy rankingowej wsparcie zostaje udzielone pierwszej osobie z listy rezerwowej z największą ilością punktów.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową oraz rezerwową.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

 

Lista rezerwowa kobiet

Lista rezerwowa mężczyzn

 

06.12.2018

W związku ze rezygnacją  Uczestników Projektu “Moja firma – mój sukces” (zg. z par.11 Wyłonienie uczestników projektu pkt.8 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu) i usunięciem ich z listy rankingowej wsparcie zostaje udzielone pierwszym osobom z listy rezerwowej z największą ilością punktów. 

 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową oraz
rezerwową.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

 

Lista rezerwowa kobiet

Lista rezerwowa mężczyzn

 

27.11.2018

W związku ze skreśleniem/rezygnacją trzech Uczestników Projektu “Moja firma – mój sukces” (zg. z par.11 Wyłonienie uczestników projektu pkt.8 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu) i usunięciem ich z listy rankingowej wsparcie zostaje udzielone pierwszym trzem osobom z listy rezerwowej z największą ilością punktów. 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową oraz
rezerwową.

 

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się na usługi szkoleniowo – doradcze.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

 

Poniżej lista rezerwowych:

Lista rezerwowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

22.10.2018

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się na usługi szkoleniowo – doradcze.

Lista rankingowa kobiet

Lista rankingowa mężczyzn

 

Poniżej lista rezerwowych:

Lista rezerwowa kobiet

Lista rezerwowa mężczyzn

 

 

10 WRZEŚNIA do 14 WRZEŚNIA 2018 RUSZA II etap REKRUTACJI DO PROJEKTU “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”

 

23.07.2018

Napisali o nas:

http://bytomski.pl/miasto/23214-bytom-znow-daje-kase-na-zalozenie-firmy

Bytom znów daje kasę na założenie firmy

Znów pojawia się okazja, aby zgarnąć środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji rozpoczyna nabór do projektu “Moja firma – mój sukces”. Tym razem mogą się zgłaszać mieszkańcy całej metropolii.

Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30. roku życia. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Subregionu Centralnego województwa śląskiego z następujących powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego oraz z miast: Bytom, Chorzów, Dąborowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Ponadto uczestnicy projektu muszą kwalifikować się do jednej z tych grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Natomiast o dotację nie mogą ubiegać się osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu “Moja firma – mój sukces” można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 500 zł, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 400 zł wypłacane miesięcznie przez okres 6 miesięcy i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy. W sumie uczestnicy mogą otrzymać nawet 40,5 tys. zł.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11 lipca i potrwa dwa tygodnie do 26 lipca. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do biura Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w kamienicy przy Rynku 19. Informacje na temat projektu “Moja firma – mój sukces” można uzyskać w siedzibie BARI oraz na jej stronie internetowej. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

11 LIPCA do 26 LIPCA 2018 RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”

 

05.07.2018

W dniu 22 czerwca 2018 dokumentacja rekrutacyjna została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W związku z powyższym od dnia 11 lipca DO 26 lipca 2018 w biurze projektu będą przyjmowane niżej zamieszczony FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z załącznikiem (2), w spiętej formie, najlepiej w skoroszytach ( pliki do pobrania u dołu strony). Rekrutacja potrwa dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Serdecznie zapraszamy. w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze projektu, Bytom, Rynek 19. tel. 32 442 02 72

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Subregionu Centralnego woj. śląskiego w powiatach: będziński, bieruńsko – lędzińskim, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański bądź na terenie miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

  1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
  2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
  3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

 

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

  • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
  • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Regulamin rekrutacji Moja firma Moj sukces

Formularz rekrutacyjny

Załacznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata

Załacznik 3 – Karta oceny formalnej

Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika

Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik 7 -Karta oceny rozmowy

Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych