Dokumenty do pobrania

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 1 – Standardowy wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 2 – Biznesplan

Załącznik 2A – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata

Załącznik 3 – Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji 

Załącznik 6- Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków wraz z załącznikami

Załącznik 9 – Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik 10 – Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej

Załącznik 11 – Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 12 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i uzług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik 13 – Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik 14 – Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik 15- Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik 16 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

załącznik 17- Karta oceny biznesplanu

Załącznik 18 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 19 – Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

załącznik 20 – Oświadczenia

Załącznik 21 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

 

 

 Możesz zmodyfikować pliki PDF poprzez:

EDYTOR PDF1
EDYTOR PDF2