Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik-1-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-dotacji-1-converted

Załącznik-2-Biznesplan

Załącznik-2A-Oświadczenie-kwalifikowalnosci-kandydata-converted

Załącznik-3-Wzór-zaświadczenia-o-otrzymaniu-pomocy-de-minimis

Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Załącznik-5-Harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji

Załącznik-6-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

Załącznik-7-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

Załącznik-8-Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków-wraz-z-załącznikami

Załącznik-9-Weksel-in-blanco-wraz-z-deklaracją-wekslową

Załącznik-10-Oświadczenie-zgody-małżonka-na-zawarcie-umowy-w-przypadku-istnienia-wspólnoty-małżeńskiej

Załącznik-11-Zestawienie-towarów-i-usług-zakupionych-ze-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości

Załącznik-12-Oświadczenie-o-dokonaniu-zakupów-towarów-i-usług-zgodnie-z-harmonogramem-rzeczowo-finansowym

Załącznik-13-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-14-Umowa-na-otrzymanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-15-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-przedłużonego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-16-Aneks-do-umowy-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego

załącznik-17-Karta-oceny-biznesplanu

Załącznik-18-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego

Załącznik-19-Umowa-na-otrzymanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego-w-formie-usług-doradczych

załącznik-20-Oświadczenia

Załącznik-21-Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

 

 Możesz zmodyfikować pliki PDF poprzez:

EDYTOR PDF1
EDYTOR PDF2