Aktualności

21.01.2019r.

W dniach od 28.01.2019r – 04.02.2019 przyjmujemy wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego od osób, które otworzyły działalność w sierpniu:

 • kompletne
 • wypełnione komputerowe
 • żadne pole nie powinny być puste
 • kwota nie przekraczała 1550,00zł
27.12.2018r.
W dniach od 02.01.2019r – 10.01.2019r. przyjmujemy wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego od osób, które otworzyły działalność w lipcu.
– kompletne
– wypełnione komputerowo
– żadne pole nie powinny być puste
– kwota nie przekraczała 1550,00 zł

 

 09.11.2018

W dniach od 15.11.2018r – 22.11.2018r. przyjmujemy wnioski o przedłużenie wsparcia pomostowego od osób, które otworzyły działalność w maju i czerwcu.
Prosimy aby wszystkie dokumenty były:
– kompletne
– wypełnione komputerowo
– żadne pole nie powinny być puste
– kwota nie przekraczała 1550,00 zł

 

28.08.2018

Informujemy, iż  w dn 04.09.2018 – 11.09.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

 

08.08.2018

Informujemy, iż  w dn 15.08.2018 – 22.08.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

 

23.07.2018

Lista rankingowa – Mężczyzn

 

05.07.2018

Dokonano ostatnich ocen złożonych wniosków o przyznanie dotacji.

Poniżej lista rankingowa:

Lista rankingowa uczestnikow – Kobiet

Lista rankingowa uczestnikow – Mezczyn

 

12.06.2018

Informujemy, iż dokonano kolejnej oceny złożonego wniosku o przyznanie dotacji.

Poniżej lista rankingowa:

Lista rankingowa uczestnikow – Mezczyzn

 

25.05.2018

Informujemy, iż dokonano oceny pierwszych złożonych wniosków o przyznanie dotacji.

Poniżej umieszczamy listy rankingowe osób rekomendowanych do uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista rankignowa uczestnikow – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestnikow – Kobiet

 

23.05.2018

Informujemy, iż  w dn 30.05.2018 – 06.06.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

 

18.05.2018

Informujemy, iż w dniach od  21.05.2018 – 15.06.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami z Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902 w godzinach 8:00-16:00.

 

15.05.2018

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik-1-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-dotacji-1-converted

Załącznik-2-Biznesplan

Załącznik-2A-Oświadczenie-kwalifikowalnosci-kandydata-converted

Załącznik-3-Wzór-zaświadczenia-o-otrzymaniu-pomocy-de-minimis

Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Załącznik-5-Harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji

Załącznik-6-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

Załącznik-7-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

Załącznik-8-Regulamin-Komisji-Oceny-Wniosków-wraz-z-załącznikami

Załącznik-9-Weksel-in-blanco-wraz-z-deklaracją-wekslową

Załącznik-10-Oświadczenie-zgody-małżonka-na-zawarcie-umowy-w-przypadku-istnienia-wspólnoty-małżeńskiej

Załącznik-11-Zestawienie-towarów-i-usług-zakupionych-ze-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości

Załącznik-12-Oświadczenie-o-dokonaniu-zakupów-towarów-i-usług-zgodnie-z-harmonogramem-rzeczowo-finansowym

Załącznik-13-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-14-Umowa-na-otrzymanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-15-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-przedłużonego-wsparcia-pomostowego

Załącznik-16-Aneks-do-umowy-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego

załącznik-17-Karta-oceny-biznesplanu

Załącznik-18-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego

Załącznik-19-Umowa-na-otrzymanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego-w-formie-usług-doradczych

załącznik-20-Oświadczenia

Załącznik-21-Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

 

15.05.2018

W związku z otrzymanym odwołaniem i powtórną oceną formularza rekrutacyjnego przedstawiamy aktualną listę rankingową.

 

Lista rankngowa odwołanie 15.05.2018

 

20.04.2018

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się na usługi szkoleniowo – doradcze.

 

Lista rankingowa na usługi szkoleniowo-doradcze – Mężczyźni

Lista rankingowa na usługi szkoleniowo-doradcze – Kobiety 

 

Poniżej lista rezerwowych:

Lista rezerwowa – Kobiety

Lista rezerwowych – Męzczyźni

 

18.04.2018

Pismo informujące 

 

Poniżej aktualne listy rankingowe

Lista rankingowa uczestników – Kobiety

 

Lista rankingowa uczestników – Mężczyźni

 

05.04.2018

Lista rankingowa uczestników do projektu:

Lista rankingowa uczestników – Kobiety

Lista rankingowa uczestników- Mężczyźni

 

Fundusze europejskie Program Regionalny

9 MARCA RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ”

 

01.03.2018

W dniu 23 lutego 2018 dokumentacja rekrutacyjna została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W związku z powyższym od dnia 9 marca 2018 w biurze projektu będą przyjmowane niżej zamieszczone formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami (1 i 2), w spiętej formie, najlepiej w skoroszytach  (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach – pliki do pobrania u dołu strony). Rekrutacja potrwa dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Serdecznie zapraszamy. w razie pytań i watpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze projektu, Bytom, Rynek 19.

Zespół Projektu

 

RUSZA REALIZACJA PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ” 

W dniu 29 września br., Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na realizację projektu “Masz pomysł – masz firmę”, w ramach którego mieszkańcy naszego miasta planujący rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą liczyć na dofinansowanie ze środków europejskich.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
 3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

 

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 70

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

 

Załacznik-1-Formularz-rekrutacyjny
Załacznik-2-Oświadczenie-kwalifikowalnosci-kandydata
Załacznik-3-Karta-oceny-formalnej
Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis
Załącznik-5-Oświadczenie-kwalifikowalności-uczestnika
Załącznik-6-Opis-sektorów-wykluczonych-z-możliwości-ubiegania-się-o-otrzymanie-wsparcia
Załącznik-7-Karta-oceny-rozmowy
Załącznik-8-Formularz-diagnozy-potrzeb-szkol.-doradczych