O projekcie

Fundusze europejskie Program Regionalny

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia powyżej 30 roku życia, poszukujący pracy, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu finansowane są:

  1. doradztwo zawodowe i psychologiczne;
  2. szkolenia i staże: w tym: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe; wyżywienie; opieka nad dzieckiem lub inną osobą zależną w trakcie szkolenia lub doradztwa (np. osoba dorosła z niepełnosprawnościami;
  3. zwrot kosztów dojazdu;
  4. pomoc w znalezieniu pracy;

 

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 70.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Karta Oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 Wzór umowy uczestnictwa

Załącznik nr 5 Kwestionariusz Oceny Motywacji