Aktualności

         14 STYCZNIA RUSZA REKRUTACJA                                                    DO PROJEKTU                 “Aktywizacja Bytomskiej Przedsiębiorczości”.

07 stycznia 2019 r.

    Od dnia 14 stycznia 2019 roku w biurze projektu będą przyjmowane formularze wraz z załącznikami.
Dokumenty muszą być złożone w zamkniętej kopercie opisane zgodnie ze wzorem (regulamin § 7 punkt 7). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyt, strony ponumerowane i parafowane na każdej stronie oraz podpisane (imieniem i nazwiskiem) w wymaganych miejscach wraz z datą złożenia dokumentów.
Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem", opatrzone datą oraz czytelnym podpisem Kandydata/tki.

Należy złożyć formularz rekrutacyjny zał. 1 oraz oświadczenie kwalifikowalności kandydata zał.2 w 1 egzemplarzu. Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo. Do dokumentów rekrutacyjnych kandydat powinien przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w projekcie tj.:
a) W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy-zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy(wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
b) W przypadku osób niepełnosprawnych/osób z niepełnosprawnościami
uwierzytelniona przez
kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej
c) W przypadku osób bezrobotnych (lub długotrwale bezrobotnych) niezarejestrowanych
–oświadczenie,
d) W przypadku osób nieaktywnych zawodowo–oświadczenie,
e) W przypadku osób o niskich kwalifikacjach- kserokopia dokumentu potwierdzającego
wykształcenie opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem" i podpisem oraz oświadczenie o niskich kwalifikacjach.  
 Rekrutacja potrwa przez 2 tygodnie do 28 stycznia 2019 r. z możliwością przedłużenia.                    
  Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów, w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze projektu - Bytom, Rynek 19.

Lista terenów rewitalizowanych – ODNOŚNIK

09.11.2018

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkających na terenach rewitalizowanych powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
 3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.