Ogłoszenia

4 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o. o. w likwidacji kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie „Opieki biznesowej po założeniu działalności gospodarczej” w ramach projektu „Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”, w ramach konkursu RPSL.07.03.03-24-080G/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.

Usługa polegać będzie na wsparciu pomostowym 46 uczestników projektu w postaci usług opiekuna biznesowego w pierwszych 12 miesiącach  prowadzenia działalności. Będą to usługi w wymiarze średnio 6-7 godzin na uczestnika (w zależności od potrzeb). Dotyczyć będą praktycznych spraw związanych z administracyjno-prawno-finansowymi aspektami prowadzenia działalności oraz doraźnej pomocy ad hoc, jak również pomocy w efektywnym wydatkowaniu i rozliczaniu udzielonego w projekcie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego).

Termin wykonania poszczególnych usług: z pierwszym dniem podpisania umowy.- 30.09.2020r.

Prosimy o oszacowanie stawki za jedną godzinę.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odpowiedź na powyższe zapytanie o cenę do dnia 08.06.2020r. do godziny 15.00

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.

 

Protokół wyboru na Opiekuna biznesowego

 

9 marca 2020

Wszystkim swoim Klientom, Partnerom i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

25 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektów podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonych przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w  likwidacji informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rekomendacje dotyczą:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Szczegółowe informacje o rekomendacjach dotyczących projektów finansowanych z EFS znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekomendacje_antykryzysowe_dla_projektow_efs_031820

Informacje na temat rekomendacji dotyczących wszystkich inwestycji współfinansowanych z UE dostępne są tu: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koronawirus_zmiany_w_funkcjonowaniu_fe.

25 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do 11 kwietnia ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

13 marca 2019

Dostępność siedziby Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji zostaje ograniczona. Praca biura będzie kontynuowana z zachowaniem rygorystycznych reguł bezpieczeństwa.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych,                                                                  Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji od dnia 16 marca do 31 marca ogranicza kontakt bezpośredni petentów z pracownikami.                                                            Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni                                                                                                     jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

 

Tel kontaktowy: 799-044-975 oraz 799-044-974 ;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

 

 

31.10.2019

 

W dniu 31.10.2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że otwarcie likwidacji Spółki nie oznacza ustania bytu prawnego Spółki, ani co do zasady nie wpływa na dotychczasowe stosunki prawne. W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką tel. (32) 442 02 70 lub e-mail sekretariat@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl).

 

27 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o. o.  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie „Opieki biznesowej po założeniu działalności gospodarczej” w ramach projektu „Moja firma – Mój sukces”, w ramach konkursu RPSL.07.03.03-24-0686/16-00, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Usługa polegać będzie na wsparciu pomostowym 60 uczestników projektu w postaci usług opiekuna biznesowego w pierwszych 12 miesiącach  prowadzenia działalności. Będą to usługi w wymiarze średnio 6-7 godzin na uczestnika (w zależności od potrzeb). Dotyczyć będą praktycznych spraw związanych z administracyjno-prawno-finansowymi aspektami prowadzenia działalności oraz doraźnej pomocy ad hoc, jak również pomocy w efektywnym wydatkowaniu i rozliczaniu udzielonego w projekcie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego).

Termin wykonania poszczególnych usług: od 01.09.2019r.- 30.04.2020r.

Prosimy o oszacowanie stawki za jedną godzinę.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odpowiedź na powyższe zapytanie o cenę do dnia 29.08.2019r. do godziny 15.00

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.

19.06.2019

 

W dniu 21.06.2019r biuro projektu będzię NIECZYNNE.

Zapraszamy do sekretariatu Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

znajdującego się na I piętrze.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

 

06 kwietnia 2018

 

Informujemy o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego – szczegóły w załączeniu.

 

Załącznik:  Unieważnienie rozeznania 06.04.2018

 

 

30 marca 2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

W ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę” poszukuje się dostawcy na usługę polegającej na zapewnieniu sal szkoleniowych, trenerów prowadzących szkolenia oraz oficerów dotacyjnych na etapie sporządzenia biznesplanu w ramach projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączonym pliku.

Rozeznanie cenowe 29.03.2018

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -Formularz oferty

Zał. 3 – Oświadczenie

13 lutego 2018

 

Fundusze europejskie Program Regionalny

Oświadczenie KR

Formularz ofertowy KR

zaproszenie do składania ofert str 2

zaproszenie do skladania ofert str 1

Protokol z wyboru ofert w postepowaniu w ramach rozeznania rynku na wybor Czlonkow Komisji Rekrutacyjnej

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach  projektu „Masz pomysł – masz firmę”.

 1. Zamawiający: Bytomska Agencja Rozwoju inwestycji Sp. z o.o., Rynek 19  41-902 Bytom
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów – członków Komisji Rekrutacyjnej, w ramach projektu pn: „Masz pomysł – masz firmę”. Zadaniem ekspertów będzie ocena wniosków kandydatów na uczestników projektu.

Ocena będzie dokonana w oparciu o gotowe wzory i ustalone kryteria.

Zamawiający nie jest w stanie na tę chwilę precyzyjnie określić ilość Formularzy rekrutacyjnych. Do oceny będzie min. 30 szt. wniosków kandydatów oraz ewentualne odwołania. Na ocenę formularzy będzie maksymalnie 5 dni roboczych oraz 3 dni na odwołania.

Ekspert – członek Komisji Rekrutacyjnej musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz
 2. posiadać doświadczenie w zakresie dokonywania oceny biznesplanów, składanych przez różne podmioty przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania (zwrotne lub bezzwrotne), polegające na dokonaniu przez daną osobę oceny co najmniej 20 różnych wniosków/biznesplanów o wartości min. 25 tys. zł każdy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub
 3. posiadać doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu wniosków o zewnętrzne źródła finansowania – dotacje, polegające na samodzielnym sporządzeniu co najmniej 20 różnych wniosków dla różnych podmiotów o wartości min. 25 000 zł każdy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub
 4. posiadać min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z powstawaniem nowych firm tj. zdobywaniem zewnętrznych środków na start lub rozwój firm i/lub udzielaniu informacji związanych z powstawaniem nowych firm i konsultowaniem pomysłów na działalność gospodarczą.

By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa również swoje CV potwierdzające stosowne informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do okazania dokumentów zewnętrznych potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

 1. Termin wykonania zamówienia: luty/marzec br.
 2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego,
 2. pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego),
 3. w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl; w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.02.2018.
 4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty
  2. oświadczenie,
  3. cv

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
Od kwoty będącej iloczynem zaproponowanej kwoty przez ilość wniosków zamawiający odprowadzi składkę/i ZUS w zależności od sytuacji danej osoby (pełne od osób nie odprowadzających składek w minimalnej wymaganej wysokości).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

02 lutego 2018

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE ANALIZY ARCHITEKTONICZNEJ

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  

ogłasza postępowanie na opracowanie dwuczęściowej analizy:

Część A) Inwentaryzacja stanu istniejącego i analiza potencjalnych zagrożeń obszaru obejmującego swym zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 81, 82, 132/80,133/80, zgodnie ze specyfikacją szczegółową zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, o łącznej powierzchni wg (PFU) 37 658,13m2 (3,7658 ha), objętych zadaniami rewitalizacyjnymi zatytułowanymi:

 1. „REWITALIZACJA OBIEKTÓW NA POTRZEBY „CENTRUM INTEGRACJI AKTYWNEJ”, W SKRÓCIE „CIA”, o powierzchni ok. 10 100,00 m2,
 2. „REWITALIZACJI OBIEKTÓW PO BYŁYM ZAKŁADZIE NAPRAWCZYM ZABYTKOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ”, W SKRÓCIE „GKA”, o powierzchni ok. 27 569,00 m2

Części B) Opracowanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejącego i docelowego zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalno-prawnych, technicznych i ekonomicznych zgodnie ze specyfikacją szczegółową zawartą w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2018 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji – pobierz tutaj:
1. SIWZ_Inwentaryzacja_koncepcja_urbanistyczna_ZNGKW;
6. umowa na prace analityczne Brzezińska

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu
Rynek 19/5, tel/fax: (32) 442 02 70

e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl

10 lipca 2017

 

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Konsorcjum Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  (Lider Konsorcjum) i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 NIP: 954-13-00-712 REGON 273073527, KRS: 0000106403 Sąd Rejonowy w Katowicach (Partner)

ogłasza postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji – pobierz tutaj:
1. SIWZ_projekt budowlano kosztorysowy hala;
2. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 1
3. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 2
4. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 3
5. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 4
6. Zał_F_Umowa na prace projektowe hala

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu
Rynek 19/5, tel/fax: (32) 442 02 70

e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl