NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe

22 marca 2020

Informujemy, iż od dn 22.03.2020r.  – 03.04.2020r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły działalność gospodarczą w miesiącu październik do istniejącego projektu “Nowe horyzonty zawodowe” o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło pakiet rekomendacji o pomocy osobom i firmom realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach tej rekomendacji termin przyjmowania wniosków zostanie przedłużony do 03.04.2020r.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy przesyłać tylko drogą pocztową na adres Biura projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom,  do dnia 03.04.2020r.

 

05 listopada 2019

Informujemy, iż  w dn. 05.11.2019 – 08.11.2019 odbędzie się nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902.

 

Wymagane załączniki:

zał.19 Standardowy wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego

zał.4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

zał.5a Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 19 – Wniosek o przyznanie podstawowego_przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5a – Harmonogram rzeczowo – finansowy wsparcia pomostowego

Załącznik 20 – Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis

 

31 października 2019

Lista rankingowa – uczestników

 

 

15 października 2019

Lista rankingowa uczestników

10 września 2019

Informujemy, że w dniach od 10.09.201920.09.2019 ogłaszamy I turę naboru wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem.

Po zakończeniu naboru wnioski wraz z biznesplanem, zostaną wysłane do oceny merytorycznej. W ciągu 5 dni oficer niezależny podda ocenie Biznesplany. Po tym czasie mają Państwo 3 dni na złożenie poprawek, jeśli będzie to wymagane. Po 2 tygodniach otrzymają Państwo pisemną informację o zdobytych punktach oraz wykaz załączników niezbędnych do podpisania Umowy o Wsparcie Finansowe.

 

NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe

Zgłoś się do nas!!

 • zlikwidowano Twoje stanowisko lub miejsce pracy?
 • utraciłeś zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w okresie nie dłuższym niż
  6 miesięcy)?
 • znajdujesz się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy?

Jeśli jesteś mieszkańcem Bytomia, skorzystaj z szansy i zgłoś się do projektu „NHZ-Nowe horyzonty zawodowe” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA ZAWODOWE – NOWE KWALIFIKACJE

 

Otrzymasz pomoc w formie:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem
 • warsztaty „Rozmowa o pracę”
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia, staże zawodowe w zakładach pracy
 • pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji (kursy/szkolenia zawodowe)
 • szkolenie komputerowe

Wypłacamy stypendia szkoleniowe i stażowe, zwracamy koszty dojazdu

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Otrzymasz pomoc w założeniu własnej firmy:

 • otrzymasz dotację w wysokości 25 533,5 zł wraz ze wsparciem pomostowym w wys. 2 100 brutto przez okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia do 12 m-cy (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności)
 • indywidualne sesje poradnictwa zawodowego
 • doradztwo zawodowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu biznesplanu
 • opieka biznesowa w pierwszych 12 mies. – ok. 6-7 h w formie konsultacji z ekspertami

 

Projekt ten łagodzi skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie i realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

!!! NABÓR TRWA !!!

Nie czekaj!!!

Skontaktuj się z Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19;
Ilość miejsc ograniczona ‼️
☎️ (32) 810-10-97

 

Załączniki do pobrania :

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy_na dotację

Załącznik 2a Oswiadcz. o kwalifikowalnosci Kandydata_Dotacja

Załącznik 3 Minimalny zakres Oświadcz. RODO_KANDYDATA do Projektu

Załącznik 3a Oświadczenie Kandydata _Zobowiązanie

Załącznik 4 Karta Oceny Formalnej do Formularza Zgłoszeniowego

Załącznik 5 Karta Oceny Merytorycznej do Formularza Zgłoszeniowego

 

Dokumenty przyznania środków finansowych :

Regulamin przyznawania srodków

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY ZABEZPIECZENIA WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik 1 – Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 2 – Biznesplan

Załącznik 3 – Karta oceny Biznesplanu

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

Załącznik 5a – Harmonogram rzeczowo – finansowy wsparcia pomostowego

Załącznik 6 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik 8 – Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 9 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 10 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 11 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 12 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik 13 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 14 – Oświadczenie dot. podatku VAT.

Załącznik 15 – Oświadczenie poręczyciela

Załącznik 16 – Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia – złożenia poręczenia. (1)

Załącznik 17- Oświadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 18 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Załącznik 19 – Wniosek o przyznanie podstawowego_przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik 20 – Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis