Moja firma – mój sukces

!! UWAGA !!

Trwa nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe osób, które działalność gospodarczą otworzyły w miesiącu LUTYM.

Wymagane załączniki :

Załącznik 2 Oświadczenie de minimis

Załącznik 3 Formularz informacji de minimis

Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków ze wsparcia pomostowego

Załącznik 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 !! WZÓR !!

Załącznik-3-Formularz-informacji-de-minimis – WZÓR

Zacznik-2-Owiadczenie-de-minimis-WZÓR

 

 

W związku z innym podziałem środków w projekcie wsparcie pomostowe przedłużone zostało zwiększone do kwoty 1132,00.

 

8 luty 2019r.

Informujemy, iż od dn 11.02.2019 ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły już działalność gospodarczą do istniejącego projektu “Moja firma-mój sukces” o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości. Na stronie znajduje się także katalog kosztów. Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w godzinach 8:00-16:00 , we wtorki i czwartki do godziny 18.

Wnioski prosimy o dostarczanie najpóźniej do 2 tygodni po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rowój przedsiębiorczości

Załącznik 1 Biznes plan

Załącznik 2 Oświadczenie de minimis

Załącznik 3 Formularz informacji de minimis

Załącznik 4 Szczegółowe zestawienie zakupów

Załącznik 5 Zbiór oświadczeń

Załącznik 6 Karta oceny biznes planu

Załącznik 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 8 Oświadczenie o poniesieniu wydatków

Załącznik 9 Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków

Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków ze wsparcia pomostowego

Załącznik 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 12 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 13 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 14 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 15 Aneks do umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 16 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik 17 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 18 oświadczenie dot. podatku VAT

Lista rankingowa uczestników do rozmowy z doradcą zawodowym w II etapie rekrutacji:

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW – KOBIETY

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW – MĘŻCZYŹNI

 

Lista rankingowa uczestników do rozmowy z doradcą zawodowym:

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW – KOBIETY

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW – MĘŻCZYŹNI

 

10 WRZEŚNIA do 14 WRZEŚNIA 2018 RUSZA II etap REKRUTACJI DO PROJEKTU “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”

 

11 LIPCA do 26 LIPCA 2018 RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”

05 LIPIEC 2018

W dniu 22 czerwca 2018 dokumentacja rekrutacyjna została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W związku z powyższym od dnia 11 lipca DO 26 lipca 2018 w biurze projektu będą przyjmowane niżej zamieszczony FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z załącznikiem (2), w spiętej formie, najlepiej w skoroszytach ( pliki do pobrania u dołu strony). Rekrutacja potrwa dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Serdecznie zapraszamy. w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze projektu, Bytom, Rynek 19. tel. 32 442 02 72

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Subregionu Centralnego woj. śląskiego w powiatach: będziński, bieruńsko – lędzińskim, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański bądź na terenie miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

  1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
  2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
  3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

  • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
  • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Regulamin rekrutacji Moja firma Moj sukces

Formularz rekrutacyjny

Załacznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata

Załacznik 3 – Karta oceny formalnej

Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika

Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik 7 -Karta oceny rozmowy

Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych

 

 

 

 

 

 

TEXT