Masz pomysł – masz firme

28 luty 2019

Informujemy, iż od dn 01.03.2019  – 07.03.2019r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły już działalność gospodarczą do istniejącego projektu “Masz pomysł – masz firmę” o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.  Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w godzinach 8:00-16:00, we wtorki i czwartki do godziny 18.

 

03 stycznia 2019 

Informujemy, iż od dn 10.01.2019  – 31.01.2019r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły już działalność gospodarczą do istniejącego projektu “Masz pomysł – masz firmę” o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.  Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w godzinach 8:00-16:00, we wtorki i czwartki do godziny 18.

 

12 listopada 2018

Informujemy, iż od dn 19.11.2018  – 26.11.2018r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły już działalność gospodarczą do istniejącego projektu “Masz pomysł – masz firmę” o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.  Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w godzinach 8:00-16:00, we wtorki i czwartki do godziny 18.

 

28 sierpnia 2018 

 

Informujemy, iż  w dn 04.09.2018 – 11.09.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

08 sierpnia 2018 

 

Informujemy, iż  w dn 15.08.2018 – 22.08.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

23 lipiec 2018

Lista rankingowa – Mężczyzn

 

05 lipca 2018

Dokonano ostatnich ocen złożonych wniosków o przyznanie dotacji.

Poniżej lista rankingowa:

Lista rankingowa uczestnikow – Kobiet

Lista rankingowa uczestnikow – Mezczyn

 

12 czerwca 2018

Informujemy, iż dokonano kolejnej oceny złożonego wniosku o przyznanie dotacji.

Poniżej lista rankingowa:

Lista rankingowa uczestnikow – Mezczyzn

 

25 maja 2018 

Informujemy, iż dokonano oceny pierwszych złożonych wniosków o przyznanie dotacji.

Poniżej umieszczamy listy rankingowe osób rekomendowanych do uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista rankignowa uczestnikow – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestnikow – Kobiet

 

23 maja 2018 

 

Informujemy, iż  w dn 30.05.2018 – 06.06.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902. W godz. 8:00 – 16:00.

 

18 maja 2018

Informujemy, iż w dniach od  21.05.2018 – 15.06.2018 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami z Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902 w godzinach 8:00-16:00.

15 maja 2018

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 1 – Standardowy wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 2 – Biznesplan

Załącznik 2A – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata

Załącznik 3 – Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji 

Załącznik 6- Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków wraz z załącznikami

Załącznik 9 – Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik 10 – Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej

Załącznik 11 – Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 12 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i uzług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik 13 – Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik 14 – Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik 15- Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik 16 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

załącznik 17- Karta oceny biznesplanu

Załącznik 18 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 19 – Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

załącznik 20 – Oświadczenia

Załącznik 21 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

 

15.05.2018

W związku z otrzymanym odwołaniem i powtórną oceną formularza rekrutacyjnego przedstawiamy aktualną listę rankingową.

 

Lista rankngowa odwołanie 15.05.2018

 

 

20 kwietnia 2018

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się na usługi szkoleniowo – doradcze.

 

Lista rankingowa na usługi szkoleniowo-doradcze – Mężczyźni

Lista rankingowa na usługi szkoleniowo-doradcze – Kobiety 

 

Poniżej lista rezerwowych:

Lista rezerwowa – Kobiety

Lista rezerwowych – Męzczyźni

 

 

 

18 kwietnia 2018 

Pismo informujące 

 

Poniżej aktualne listy rankingowe

Lista rankingowa uczestników – Kobiety

 

Lista rankingowa uczestników – Mężczyźni

 

05 kwietnia 2018 

 

Lista rankingowa uczestników do projektu:

Lista rankingowa uczestników – Kobiety

Lista rankingowa uczestników- Mężczyźni

 

Fundusze europejskie Program Regionalny

9 MARCA RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ”

01 MARCA 2018

W dniu 23 lutego 2018 dokumentacja rekrutacyjna została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W związku z powyższym od dnia 9 marca 2018 w biurze projektu będą przyjmowane niżej zamieszczone formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami (1 i 2), w spiętej formie, najlepiej w skoroszytach  (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach – pliki do pobrania u dołu strony). Rekrutacja potrwa dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Serdecznie zapraszamy. w razie pytań i watpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze projektu, Bytom, Rynek 19.

Zespół Projektu

RUSZA REALIZACJA PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ” 

W dniu 29 września br., Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na realizację projektu “Masz pomysł – masz firmę”, w ramach którego mieszkańcy naszego miasta planujący rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą liczyć na dofinansowanie ze środków europejskich.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

  1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
  2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
  3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

  • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
  • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 70

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata
Załącznik 3 – Karta oceny formalnej
Załacznik 4 – Karta oceny merytorycznej..
Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika
Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
Załącznik 7 -Karta oceny rozmowy
Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych