Kształcenie komputerowe i językowe osób pracujących z terenów rewitalizowanych

Fundusze europejskie Program Regionalny  

3 września 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych i językowych dla pracujących mieszkańców terenów rewitalizowanych Bytomia.

Nabór wniosków będzie odbywał się w dniach od 5 listopada i potrwa do 12 listopada zgodnie z regulaminem projektu. Wnioski należy składać w biurze projektu, w Bytomiu, Rynek 19 lub przesyłać pocztą na ten sam adres.

Poniżej załączamy dokumentację projektową:

 1. REGULAMIN PROJEKTU KSZTAŁCENIE KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE …
 2. Zał. 3 do Regulaminu – Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie o wyborze formy wsparcia Zał. 5 do Regulaminu – Wzór-Umowy kształcenia
 3. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie o wyborze formy wsparcia
 4. Zał. 5 do Regulaminu – Wzór-Umowy kształcenia

 

Kursy językowe i komputerowe dla pracujących to kolejny, obok szkoleń i dotacji dla bezrobotnych oraz doradztwa dla MŚP, typ wsparcia unijnego kierowanego do mieszkańców Bytomia, które oferuje Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w ramach projektu „Szkolenie komputerowe i językowe dla pracujących mieszkańców terenów rewitalizowanych”.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracujących mieszkańców Bytomia, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje językowe i komputerowe i zaliczają się do jednej z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety  (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
 • osoby po 50. roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami

Każdy uczestnik projektu będzie miała możliwość dokonania samodzielnego wyboru tematyki szkolenia, które najlepiej odpowiada na jego indywidualne potrzeby.

W ramach projektu przewidziano:

 • szkolenia językowe (angielski ,niemiecki, francuski)
 • szkolenia komputerowe
 • możliwość zdobycia certyfikatu (językowego lub komputerowego), w przypadku już posiadanych umiejętności.

Uczestnicy projektu korzystają z dofinansowania w wysokości 82% do ceny kursu komputerowego lub językowego. W ramach szkolenia gwarantujemy uzyskanie certyfikatu.

Etapy realizacji projektu:

 1. Rekrutacja
 2. Uzyskanie zaświadczenia o zakwalifikowanie na szkolenie.
 3. Zawarcie umowy kształcenia.
 4. Wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika projektu.
 5. Realizacja szkolenia.
 6. Uzyskanie zaświadczenia przez Uczestnika projektu o ukończeniu szkolenia.
 7. Przystąpienie Uczestnika projektu do egzaminu certyfikującego.
 8. Rozliczenie wsparcia.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji

41-902 Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 72