Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Zabrzańska, Bytom

Bytom, ul. Zabrzańska

Przeznaczenie
ul. Zabrzańska, Bytom

Powierzchnia
0,47 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowej, usług publicznych

Działka numer:

1195/92 wpisana do księgi wieczystej KA1Y/00005175/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:

Gmina Bytom

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie oddalonym od ścisłego centrum miasta o ok. 2 km. Teren o nieregularnym i wydłużonym kształcie, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawami, krzewami i licznymi drzewami. Centralną część działki stanowi skarpa o dużym nachyleniu. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast w dalszym otoczeniu park Fazaniec.

Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dot. realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Istnieje możliwość lokalizacji m.in. usług komercyjnych, usług publicznych.

Dostępne media:

Infrastruktura techniczna dostępna wzdłuż ul. Zabrzańskiej i ul. Godulskiej – sieć teletechniczna, gazociągowa niskiego ciśnienia, kanalizacja deszczowa ∅500 i ∅300, sanitarna ∅200, wodociągowa ∅110, sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia (przewody eSN przebiegają również przez środek działki w kierunku północ-południe).

Informacje dodatkowe:

- Dnia 28 września 2011r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła Uchwałę nr XVII/220/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia zwanym „Szombierki – Zachód”, obejmującego również przedmiotową nieruchomość. - Nieruchomość położona jest poza terenem i obszarem górniczym.

Sposób zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl