Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Strzelców Bytomskich, Bytom

Bytom, ul. Strzelców Bytomskich

Przeznaczenie
ul. Strzelców Bytomskich, Bytom

Powierzchnia
17,40 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Działka numer:

41/5, 193/3, część 220/3, 317/1, 318/1, 489/1, 490/1, 492/1, 495/1, 498/1, wpisane do ksiąg wieczystych KA1Y/00014932/6, KA1Y/00036893/0, KA1Y/00038323/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu oraz udziały w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.

Właściciel:

Skarb Państwa - użytkownik wieczysty Gmina Bytom

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana na terenie poprzemysłowym, o nieregularnym kształcie. Skomunikowanie terenu z ulicami: - Strzelców Bytomskich (istniejący wyjazd z byłej KWK „Powstańców Śląskich”), - Dąbrowa Miejska (projekt budowlany: długość drogi ok. 1150 m, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i osobowych), - Narutowicza (połączenie planowane).

Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dotyczących realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych.

Dostępne media:

W południowo-wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć teletechniczna, w południowej części obszaru istnieje przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, w pobliżu budynków mieszkalnych przy ul. Strzelców Bytomskich oraz w południowej części nieruchomości przebiega sieć ciepłownicza, w południowej części nieruchomości wzdłuż wydzielonej drogi oraz przy zabudowaniach przebiegają przewody niskiego i wysokiego napięcia; w bezpośrednim sąsiedztwie w północnej części obszaru znajduje się rozdzielnia 110 kV, wzdłuż zachodniej strony ul. Przy Kopalni Bytom oraz przy budynkach mieszkalnych usytuowanych poza zewnętrznymi granicami przedmiotowego terenu przebiega sieć wodociągowa, wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Przy Kopalni Bytom przebiega sieć gazociągowa z przyłączeniami do budynków mieszkalnych.

Informacje dodatkowe:

Fragment nieruchomości znajduje się na terenie górniczym. Dla nieruchomości położonych na terenie górniczym istnieje możliwość uzyskania decyzji.

Sposób zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu publicznego.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl