Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Magdaleny, Bytom

Bytom, ul. Magdaleny

Przeznaczenie
ul. Magdaleny, Bytom

Powierzchnia
15,6370 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Działka numer:

489/44, 490/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 497/44 wpisane do księgi wieczystej KA1Y/0007789/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w północnej części Bytomia, dzielnicy Stroszek – Dąbrowa Miejska przy granicy z gminą Radzionków. Teren poprzemysłowy, obecnie niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony, zakrzewiony, porośnięty roślinnością ruderalną. Teren o nieregularnym kształcie, zróżnicowanej konfiguracji i częściowo zróżnicowany wysokościowo. Na działkach nr 489/44, 490/44 i 495/44 znajdują się częściowo ruiny po byłej hali sportowej o konstrukcji betonowej, pozostałości po betonowym ogrodzeniu oraz boisku sportowym otoczonym skarpami. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, centrum handlowe M1, zabudowa mieszkaniowa (dwa domy jednorodzinne). Od strony wschodniej nieruchomości znajdują się tereny poprzemysłowe, hałdy nasypowe, rozbudowana sieć kanalizacyjna. Od strony północno-wschodniej w otoczeniu nieruchomości znajdują się nieczynne osadniki, oczyszczalnia ścieków „Centralna” oraz rzeka Szarlejka. Nieruchomość usytuowana w pobliżu węzła autostrady A1 oraz przy drodze krajowej DK11.

Przeznaczenie terenu:

Plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Miejska zatwierdzony uchwałą XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28.09.2011 r. - Działka nr 497/44 – 8UP: tereny usług i produkcji. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa, w tym obiekty usług i handlu o powierzchni sprzedaży do 2.000 m², obiekty produkcyjne, magazyny i składy oraz stacje paliw. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa integralnie związana z prowadzoną działalnością, budynki garażowe i gospodarcze. - Działka nr 496/44 – 25Z: teren zieleni nieurządzonej, izolacyjnej. Podstawowe przeznaczenie: tereny zieleni nieurządzonej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, terenowe urządzenia i obiekty rekreacji i sportu, obiekty usługowe i gospodarcze związane z obsługą lub uzupełniające tereny zieleni, usługi gastronomii. - Pozostała część nieruchomości usytuowana jest na obszarze 5U: tereny usług. Podstawowe przeznaczenie: usługi centrotwórcze, w tym obiekty usług i handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m². Przeznaczenie uzupełniające: zespoły parkingów i garaży wielopoziomowych lub podziemnych, zespoły obiektów tymczasowych związanych z handlem, gastronomią lub ekspozycją. Dopuszcza się realizację stacji paliw.

Dostępne media:

Infrastruktura techniczna: elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna dostępna w ul. Magdaleny, ul. Strzelców Bytomskich oraz wzdłuż drogi dojazdowej do Centrum Handlowego M1. - wzdłuż drogi dojazdowej do centrum handlowego M1 przebiega sieć wodociągowa Ø150 i Ø160, kanalizacyjna Ø200 i Ø700, przewody elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz oświetleniowe. - wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich znajdują się przewody elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, oświetleniowe,teletechniczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodociąg magistralny Ø500. - wzdłuż ul. Magdaleny oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej przebiega gazociąg średniego ciśnienia Ø110 i 63 PE, przewody elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sieć wodociągowa. - na przyległej działce nr 434/44 znajduje się wodociąg Ø32 i przewody elektroenergetyczne niskiego napięcia.

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość położona na terenie górniczym „Bytom – Centrum 1”objętym koncesją nr 6/2008 Ministra Środowiska z dnia 10.04.2008 r. (na nieruchomości znajdują się liczne szybiki porudne, których sposób likwidacji nie jest znany). Na sąsiadującym terenie, położonym przy granicy z Radzionkowem, prowadzona jest eksploatacja hałdy na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Woj. Śląskiego.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl