Droga do aktywności zawodowej

                                 30 września 2019r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dniem 30.09.2019r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

 

 

Przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu “Droga do aktywności zawodowej”.

 

Lista rankingowa_30.03.2018

Lista rankingowa_30.04.2018

Lista rankingowa_31.05.2018

Lista rankingowa_28.06.2018

Lista rankingowa_31.07.2018

Lista rankingowa_2018

Lista rankingowa_31.08.2018

Lista rankingowa_28.09.2018

 

30 lipca 2018r.

informuje, iż rozpoczęliśmy kurs pn.: “Kurs kasy fiskalnej z czytnikiem kart płatniczych z modułem HACCP” w ramach projektu “Droga do aktywności zawodowej”.

 

26 lipca 2018r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy kurs pn.: “Prawo jazdy kat. C” w ramach projektu “Droga do aktywności zawodowej”.

 

23 lipca 2018r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy szkolenie pn.: “Operator wózków jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych” w ramach projektu “Droga do aktywności zawodowej”

 

08 czerwca 2018 r.

Wyniki z wyboru wykonawcy na realizację usług wsparcia doradczego, motywacyjnego i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy dla uczestników projektu w ramach projektu.: “Droga do aktywności zawodowej” RPSL.07.01.01-24-0609/16-00

Protokol wyboru wykonawcy na realizacje wsparcia w ramach projektu pt. Droga do aktywności zawodowej

1 październik 2017r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Kto może skorzystać?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia powyżej 30 roku życia, poszukujący pracy, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu finansowane są:

  1. doradztwo zawodowe i psychologiczne;
  2. szkolenia i staże: w tym: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe; wyżywienie; opieka nad dzieckiem lub inną osobą zależną w trakcie szkolenia lub doradztwa (np. osoba dorosła z niepełnosprawnościami;
  3. zwrot kosztów dojazdu;
  4. pomoc w znalezieniu pracy;

 

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 70.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Karta Oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 Wzór umowy uczestnictwa

Załącznik nr 5 Kwestionariusz Oceny Motywacji