Bytomscy Transformersi

28.09.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Zaproszenie do składania ofert

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pt. „Bytomscy Transformersi – strażnicy kapitału społecznego”, numer wniosku WND-RPSL.0 9.01.03-24-0782/17-002, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, działania 9.1. Aktywna integracja przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, zaprasza do składania ofert na realizację usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I: Diagnoza uczestników projektu – psycholog
CZĘŚĆ II: Diagnoza uczestników projektu – doradca zawodowy
CZĘŚĆ III – Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
CZĘŚĆ IV – Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy
CZĘŚĆ V – Job-coching<
Szczegóły w załączonym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9763

 

01.09.2018

BUDUDJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY MIASTA

Projekt “Bytomscy Transformersi – straznicy kapitału społecznego” skierowany jest do osób z grupy  zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Bytom. Działaniami projektu zostanie objęta grupa 352 osób, w tym 212 kobiet.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez zastosowanie innowacyjnych kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej w okresie trwania projektu.

Innowacyjna metoda aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem polega na rozwijaniu kompetencji społecznych w oparciu o integrację ze środowiskiem lokalnym (metoda “Pomosty”) oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu beneficjentów. Każdy z uczestników projektu zostanie wyposażony w tablet z dostępem do internetu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami pozyskiwania informacji z sieci oraz dostępnymi usługami admistracyjnymi.

Realizacja projektu rusza już we wrześniu br i potrwa do kwietnia 2020 r.

opr. ds