Aktywizacja Bytomskiej Przedsiębiorczości

26 maja 2019

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem w III turach:

I tura-  02.07.2019-9.07.2019r.
II tura- 16.07.2019-23.07.2019r.
III tura – 30.07.2019-06.08.2019r.

Po skończonej turze naboru wnioski o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem zostają wysłane do oceny formalnej i merytorycznej. W ciągu 5 dni oficer niezależny sprawdza biznesplan pod względem formalnym po tym czasie mają Państwo 3 dni na złożenie poprawki jeżeli będzie to wymagane, następnie dokumenty zostają przekazane do oceny merytorycznej po 2 tygodniach dostają Państwo pisemną informację o zdobytych punktach oraz wykaz załączników niezbędnych do podpisania umowy o Wsparcie Finansowe.

 

27 maja 2019

Lista uczestników kandydatów – Mężczyzn

Lista rankingowa kandydatów – Kobiet

17 maja 2019

Lista rankingowa uczestników – Mężczyzn

Lista rankingowa uczestników – Kobiet

09 maja 2019

Lista rankingowa uczestników – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestników – Kobiet

Celem projektu jest wsparcie osób mających zamiar założyć działalność
gospodarczą. Skierowany jest do 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarach
rewitalizowanych miasta Bytomia. W ramach projektu każdy uczestnik
otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu
rozpoczynania i prowadzenia działalności.

POZYSKAJ NAWET do 50 700 ,- BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO ‼️

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkający na terenach
rewitalizowanych powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie
działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych
grup:

• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu finansowane są:

• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
wszystkich uczestników;
• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;

Dokumentacja rekrutacyjna :

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata
Załącznik 3 – Karta oceny formalnej
Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej
Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika
Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
Załącznik 7 – Karta oceny rozmowy
Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych
Załącznik 9 – Oświadczenie kandydata RODO
Regulamin rekrutacji do projektu Aktywizacja Bytomskiej Przedsiebiorczosci

Dokumenty finansowe :

Regulamin-przyznawania środków-ABP

Załącznik 1 – Standardowy wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 2 – Biznesplan

Załącznik 3 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Załącznik 6 – Minimalny wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Minimalny wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik 8 – Minimalny wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 9 Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 10 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 11 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 12 – Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej

Załącznik 13 – Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 14 – oświadczenie dot. podatku VAT

Załącznik 15 – Oświadczenia poręczyciela

Załącznik 16 – Oświadczenia

Załącznik 17 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia