Aktywizacja Bytomskiej Przedsiębiorczości

10 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podpisywania aneksów na przedłużone wsparcie pomostowe, w ramach projektu “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości” informujemy, iż od dnia 15.04.2020r. zostanie rozpoczęte podpisywanie w/w aneksów przez uczestników projektu.

Harmonogram oraz sposób podpisywania zostanie ustalony indywidualne z każdym z uczestników przez pracownika biura projektu i dostosowany do panującej sytuacji.

Prosimy o wyrozumiałość oraz dostosowanie się do zaleceń reguł bezpieczeństwa, które zostaną Państwu przesłane w osobnym komunikacie.

 

06 marca 2020

Informujemy, iż od dn 09.03.2020r.  – 20.03.2020r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły działalność gospodarczą w miesiącu październik do istniejącego projektu “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości” o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.          Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

 

31 stycznia 2020

Informujemy, iż od dn 03.02.2020  – 13.02.2020r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły działalność gospodarczą w miesiącu wrześniu do istniejącego projektu “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości” o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.          Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

07 stycznia 2019

Informujemy, iż od dn 13.01.2020  – 24.01.2020r. ogłaszamy nabór przyjmowania wniosków od osób, które otworzyły działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu do istniejącego projektu “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości” o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.          Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu ul. Rynek 19, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

18 października 2019

Informujemy, iż od dn. 21.10.2019 – 31.10.2019 ogłaszamy ostatni nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902.

Wymagane załączniki:

Załącznik 18 Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji

Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

Wzór uzupełnionych dokumentów:

Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 18 Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego

Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Załącznik-5-Harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji

 

 

02 października 2019

M Lista rankingowa uczestników projektu 02.10.2019

K Lista rankingowa uczestników projektu 02.10.2019

 

 

19 września 2019 

Oświadczenie-do-rozliczenia-wsparcia-pomostowego

Oświadczenie o przechowywaniu srodkow trwalych

Oswiadczenie o przechowywaniu dokumentacji

Opis faktury dla uczestnikow projektu- wsparcie pomostowe

Opis faktury dla uczestnikow projektu- wsparcie finansowe

Oświadczenie dot. zakupu środka trwałego

 

6 września 2019 

Ogłaszamy  IV turę przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem:

09.09.2019 – 20.09.2019

Po skończonej turze naboru wnioski o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem zostają wysłane do oceny formalnej i merytorycznej. W ciągu 5 dni oficer niezależny sprawdza biznesplan pod względem formalnym po tym czasie mają Państwo 3 dni na złożenie poprawki jeżeli będzie to wymagane, następnie dokumenty zostają przekazane do oceny merytorycznej po 2 tygodniach dostają Państwo pisemną informację o zdobytych punktach oraz wykaz załączników niezbędnych do podpisania umowy o Wsparcie Finansowe.

02 września 2019

Informujemy, iż od dn. 02.09.2019 – 23.09.2019 ogłaszamy pierwszy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902.

Wymagane załączniki :

Oswiadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis-nie-wypełniony-

Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis (2)

Załącznik-5-Harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji.-1

Załącznik-18-Standardowy-wniosek-o-przyznanie-podstawowego-przedłuzonego-wsparcia-pomostowego-skonwertowany-1

29 sierpnia 2019

Informujemy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości” realizowany przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.

§ 10 – Obowiązki informacyjne

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

2. Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) muszą być wyraźnie oznakowane – np. za pomocą naklejki – w widocznym miejscu.

W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów (np. małe aparaty fotograficzne, dyktafony itp.) możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem. Naklejka informująca o współfinansowaniu powinna być wyraźna i czytelna.

Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe.

W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek

papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z materiału, graweru, haftu itp.

Oznaczenie dotyczy również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w którym realizowany jest projekt (siedziby firmy). Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinno zostać trwale oznaczone poprzez wywieszenie tablicy pamiątkowej.

Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w sposób trwały, w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich.

Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych tabliczek. Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne i wyraźnie widoczne. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4. – wzór w załączeniu. Proszę na wzorze wpisać Państwa nazwę firmy

Strona internetowa:
W stopce strony powinna być umieszczona informacja:

– w opisie firmy powinna zostać zamieszczona informacja: krótki opis projektu, tzn. informację iż Państwa firma otrzymała wsparcie w ramach projektu  „Nowy start – otwieram firmę!” realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  VII Regionalny rynek pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej Poddziałanie 7.3 .3 Promocja samozatrudnienia.

Ulotki, broszury

Ulotki należy oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym: wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,

Pełne zasady promocji i oznakowania oraz logotypy znajdują się tutaj:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

Podrecznik wnioskodawcy

Tablica

 

 

29 sierpnia 2019

Informujemy, iż  w dn 02.09.2019 – 09.09.2019 ogłaszamy nabór wniosków do istniejącego już projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami z Regulaminu Przyznawania Środków na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wnioski będą przyjmowane w biurze Projektu ul. Rynek 19, Bytom 41-902.

Wymagane załączniki:

Załącznik 18 Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji

Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

Wzór uzupełnionych dokumentów:

Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 18 Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego

Załącznik-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Załącznik-5-Harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji

 

 

21 sierpnia 2019

Lista rankingowa uczestników projektu  – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestników projektu  – Kobiet

 

29 lipca 2019 

Lista rankingowa uczestnikow – Kobiet

Lista rankingowa uczestnikow – Mezczyzn

 

26 maja 2019

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem w III turach:

I tura-  02.07.2019-9.07.2019r.
II tura- 16.07.2019-23.07.2019r.
III tura – 30.07.2019-06.08.2019r.

Po skończonej turze naboru wnioski o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem zostają wysłane do oceny formalnej i merytorycznej. W ciągu 5 dni oficer niezależny sprawdza biznesplan pod względem formalnym po tym czasie mają Państwo 3 dni na złożenie poprawki jeżeli będzie to wymagane, następnie dokumenty zostają przekazane do oceny merytorycznej po 2 tygodniach dostają Państwo pisemną informację o zdobytych punktach oraz wykaz załączników niezbędnych do podpisania umowy o Wsparcie Finansowe.

 

27 maja 2019

Lista uczestników kandydatów – Mężczyzn

Lista rankingowa kandydatów – Kobiet

17 maja 2019

Lista rankingowa uczestników – Mężczyzn

Lista rankingowa uczestników – Kobiet

09 maja 2019

Lista rankingowa uczestników – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestników – Kobiet

Celem projektu jest wsparcie osób mających zamiar założyć działalność
gospodarczą. Skierowany jest do 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarach
rewitalizowanych miasta Bytomia. W ramach projektu każdy uczestnik
otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu
rozpoczynania i prowadzenia działalności.

POZYSKAJ NAWET do 50 700 ,- BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO ‼️

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkający na terenach
rewitalizowanych powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie
działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych
grup:

• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu finansowane są:

• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
wszystkich uczestników;
• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;

Dokumentacja rekrutacyjna :

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata
Załącznik 3 – Karta oceny formalnej
Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej
Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika
Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
Załącznik 7 – Karta oceny rozmowy
Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych
Załącznik 9 – Oświadczenie kandydata RODO
Regulamin rekrutacji do projektu Aktywizacja Bytomskiej Przedsiebiorczosci

Dokumenty finansowe :

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Prośba o zmianę harmonogramu

Załącznik 1 – Standardowy wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik 2 – Biznesplan

Załącznik 3 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji

Załącznik 6 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Minimalny wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik 8 – Aneks do umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 9 – Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 10 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 11 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 12 – Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej

Załącznik 13 – Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 14 – oświadczenie dot. podatku VAT

Załącznik 15 – Oświadczenia poręczyciela

Załącznik 16 – Oświadczenia

Załącznik 17 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Załącznik 18 – Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego-przedłuzonego-wsparcia-pomostowego

Zalacznik 19 – Karta oceny formalnej

Zalacznik 20 – Karta oceny merytorycznej

Zalacznik 21 – Oswiadczenie o otrzymanej pomocy pomocy de minis