Aktualności

01 sierpnia 2017

LAWA w Bytomiu

Już w najbliższy czwartek 3 sierpnia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu odbędzie się szkolenie dla instytucji i jednostek miejskich, które zamierzają aplikować o środki unijne w w ramach OSI. Spotkanie jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Biura Związku Subregionu Centralnego, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Szkolenie odbywa się w ramach inicjatywy LAWA (Letnia Akademia Wniosków Aplikacyjnych), której celem jest podniesienie jakości działań w ramach OSI.
Na spotkaniu pani Anna Kalinowska z Biura Związku Subregionu Centralnego przedstawi dobre praktyki nowej perspektywy EFS – na przykładzie wybranych do realizacji wniosków. W dalszej części pani Maria Krzystolik-Miketa z  Referat Wsparcia Projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówi praktyczne aspekty aplikowania o fundusze w ramach poddziałania 9.1.3 i 9.2.3, czyli powie o czym warto wiedzieć przygotowując wniosek aplikacyjny, na co zwracają uwagę osoby oceniające, jakich błędów unikać i o czym bezwzględnie należy pamiętać.

 

31 lipca 2017

BARI Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW! KOLEJNY PROJEKT UNIJNY ZDOBYTY!

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pozyskała kolejne pieniądze unijne. Tym razem jest to kwota ponad 900 tysięcy złotych na pomaganie osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Projekt nazywa się „Droga do aktywności zawodowej”, a dodatkową satysfakcję daje fakt, że projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów wśród 34 ocenianych, z których jedynie sześć otrzyma dofinansowanie (info w pliku pdf: http://www.subregioncentralny.pl/materialy/info/pliki/386.pdf)
Czy możesz skorzystać? Tak! Pod warunkiem, że masz już 30 lat; jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i jak w tytule projektu chcesz wkroczyć na ścieżkę kariery do aktywności zawodowej!
Co możesz zyskać?  Bardzo wiele: fachowe doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe dostosowane do Twoich potrzeb i bilety na przejazd; Jeśli masz dzieci lub opiekujesz się osobą niesamodzielną na czas zajęć zapewnimy opiekę. Korzyści jest znacznie więcej, a sam udział w projekcie może stać się dla Ciebie niezapomniana przygodą, podróżą do nowego świata!
Przyjdź już dziś zanim będzie za późno  🙂  bo liczba miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem BARI.

28 lipca 2017

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi składowania na terenie miasta Bytomia w rejonie ulic Magdaleny/Strzelców Bytomskich odpadów zamieszczonymi w reportażu TVN Uwaga z dnia 27.07.2017 r., Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu oświadcza, że umowa o przeprowadzenie makroniwelacji wskazanych terenów, zawarta w dniu 05 maja 2015 r. z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Bytomiu będącym właścicielem wyżej wskazanego terenu, została skutecznie wypowiedziana przez BARI sp. z o.o. i na skutek upływu terminu wypowiedzenia wygasła z dniem 28 lutego 2017 r.. 
Od tego też czasu w/w  teren nie znajduje się w dyspozycji Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu z wyłączeniem trwających obecnie czynności odbiorowych, polegających na wykonaniu i uformowaniu skarp, wykonaniu odwiertów kontrolnych w miejscach wskazanych przez właściciela terenu – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bytomiu oraz dokonaniu obmiarów geodezyjnych nawiezionego nakładu.
Charakter aktualnie trwających czynności odbiorowych nie pozwalał na ich przeprowadzenie w okresie zimowo-wiosennym. 
Prace przeprowadzane w ramach umowy przez wykonawcę nadzorowane były przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bytomiu, właściwe wydziały Urzędu Miasta w Bytomiu oraz instytucje zewnętrzne. Wszelkie przeprowadzane sprawdzenia i kontrole nie wykazały nigdy żadnych nieprawidłowości, a dostarczane zleceniodawcy karty odpadów wykazywały zgodność z kodem nakładów wskazanych w pozwoleniu wydanym dla wykonawcy przez Urząd Marszałkowski.

13.07.2017

Fundusz wspiera firmy

Fundusz Górnośląski wygrał konkursu na realizację projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w woj. śląskim” i został największym w regionie operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania z budżetem w wysokości 180 mln zł. Środki te przeznaczone są na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą je wykorzystać na szkolenia i kursy dla swoich pracowników, ale też na doradztwo zawodowe, czy studia podyplomowe. Dofinansowanie może wynieść nawet do 100 tys. zł dla jednego przedsiębiorstwa. Warto skorzystać!

28.06.2017

BARI ZDOBYWA UNIJNE PIENIĄDZE!

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pozyskała blisko dwa miliony złotych unijnych pieniędzy na wspieranie nowych, bytomskich przedsiębiorców. Projekt nazywa się „Masz pomysł – masz firmę”, a jego realizacja rusza już w poniedziałek!
Czy możesz skorzystać? Tak! Pod warunkiem, że masz już 30 lat; jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i jak w tytule projektu masz pomysł na własną firmę!
Co możesz zyskać?  Bardzo wiele: fachowe doradztwo i szkolenie; pomoc oficera dotacyjnego w wypełnieniu biznes planu i dotację w wysokości ok. 23 tyś. złotych!!!!! Zależy nam bardzo żeby Ci się udało, więc otrzymasz jeszcze miesięczne wynagrodzenie (ok. 1000+) po otworzeniu własnej firmy, nawet przez okres 12 miesięcy!
Pakiet korzyści na jednego uczestnika sięga kwoty 50 tysięcy złotych! Przyjdź zanim będzie za późno  🙂  bo liczba miejsc ograniczona.

06.06.2017

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawia możliwości dotyczące wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Finansowanie pochodzące z tego źródła w dużym stopniu odpowiada potrzebom projektów inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. EFIS nie oferuje dotacji. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.: rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, badania, rozwój i innowacje, rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje (lub programy inwestycyjne) o wartości powyżej 25 mln EUR oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i są technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl

 

30.05.2017

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków RPO WSL 2014-2020 na rok 2017

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni

Harmonogram naborów maj 2017

 

22 maja 2017

BARI w Żytomierzu

Delegacja miasta Bytomia, na czele z Zastępcą Prezydenta Robertem Dederko i bytomskim działaczem społecznym na rzecz współpracy z Ukrainą Zygmuntem Wilkiem, wzięła udział w organizowanych w Żytomierzu na Ukrainie Dniach Europy. Obok delegacji polskiej z Bytomia i Płocka do Żytomierza przybyli również przedstawiciele miast partnerskich z Bułgarii, Gruzji i Słowenii. W uroczystym koncercie na miejscowym majdanie im. Sergieja Korolowa obok artystów z Ukrainy udział wzięli soliści Opery Śląskiej z Bytomia: Juliusz Ursyn Niemcewicz, Renata Dobosz i pochodząca z Ukrainy Swietłana Kaliniczenko.

„Pobyt w Żytomierzu na święcie Europy jest dla nas kolejną okazją do rozmów o współpracy gospodarczej między naszymi miastami. Obok spotkań na najwyższym szczeblu z Merem Żytomierza Siergiejem Suhomlinem odbyliśmy również spotkania robocze z pracownikami tutejszego Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnymi za współpracę gospodarcza i politykę inwestycyjną miasta. Spotkaliśmy się również z radnymi miejskimi, którym przedstawiliśmy nasza ofertę inwestycyjną podkreślając, że Bytom może stać się dla Żytomierza i całego obwodu żytomierskiego gospodarczą bramą do Unii Europejskiej” – mówił Dariusz Stankiewicz Wiceprezes Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w rozmowie z reporterem lokalnej prasy.

W ramach obchodów Dni Europy w Żytomierzu odsłonięto tablicę pamiątkowa poświęconą tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który cieszy się tu wysokim uznaniem za wysiłki na rzecz pojednania między naszymi narodami.

(źródło gazeta „Słowo Polskie)

 

12 maja 2017

Samorządowcy z Ukrainy w Bytomiu

Członkowie administracji państwowej i samorządowej z Ukrainy odwiedzili Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji. Goście byli zainteresowani zakresem działalności Agencji, zakresem jej współpracy ze strukturami miejskimi oraz formułą działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Pytali o rewitalizację i kwestie społeczne, min. in. metody walki z ubóstwem oraz bezrobociem. Przedstawiciele BARI odpowiadali również na pytania dotyczące przedsiębiorczości. Mówili skąd i jak pozyskuje się w Bytomiu pieniądze na własny biznes oraz przedstawili obowiązujące w naszym mieście ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców.

Wizyta była jednym z elementów projektu Ministerstwa Rozwoju „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, w ramach którego ministerstwo powołało zespół doradców pomagających przedsiębiorcom na Ukrainie rozwijać biznes. Tworzą go  przedstawiciele: Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Kieleckiego Parku Technologicznego, a także kilku polskich miast, w tym Bytomia.

„Misja gospodarcza” zaczęła się już w ubiegłym roku. Polscy doradcy jesienią 2016 odwiedzali ukraińskie miasta, uczestniczyli w seminariach gospodarczych. W kwietniu 2017 r. zaproponowali Ukraińcom m.in. utworzenie Regionalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości. Miałyby one za zadanie wziąć na siebie kontakty pomiędzy urzędnikami i przedsiębiorcami, prowadzić doradztwo konsultingowe, szkolenia dla przedsiębiorców oraz pozyskiwać pieniądze z zagranicznych programów pomocowych.

W ramach delegacji w Polsce ukraińska delegacja wzięła udział również w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który do piątku, 12 maja, potrwa w Katowicach.

(w notce wykorzystano materiał http://www.bytom.pl/ukrainscy-przedsiebiorcy-w-bytomiu)

 

8 maja 2017

Delegacja z Ukrainy w Bytomiu

Po ubiegłorocznych wizytach ukraińskich delegacji, które przyjechały do Bytomia, by przyjrzeć się polskiemu systemowi edukacji, czas na gospodarkę. W środę /10 maja/, delegacja członków administracji rządowej i samorządowej Ukrainy będzie gościć w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przypomnijmy, że misją zapoczątkowanego w ubiegłym roku przez Ministerstwo Rozwoju Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, jest wsparcie naszych wschodnich sąsiadów w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.

Bytom znalazł się w składzie utworzonego przez polski rząd zespołu, który ma pomóc ukraińskim przedsiębiorcom rozwijać swój biznes na partnerskich zasadach. Podczas zaplanowanej na środę wizyty, delegacja, w której skład wejdą m.in. samorządowcy z Tarnopola, Żytomierza, Lwowa, Winnicy, Białej Cerkwi, Czerkasów czy Czernihowa, spotka się z przedstawicielami m.in. Górnośląskiej Agencji Rozwoju, Funduszu Górnośląskiego oraz Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji.

W rezultacie projektu przeszkolonych zostanie minimum 200 osób – pracowników administracji publicznej centralnej i regionalnej, NGO i przedsiębiorców. Ze względu na specyfikę projektu będą to przede wszystkim eksperci z Polski, ale tam gdzie  będzie to możliwe, angażowani będą także specjaliści ukraińscy.

Autor: AK

(źródło: www.um.bytom.pl)

5 maja 2017

EFS-owe śląskie – spotkanie informacyjne w Bytomiu

śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz samorządami z terenu naszego województwa zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Tym razem spotkanie odbędzie się w Bytomiu 11 maja br. w godz. 10.00-13.00

Tematyka :

 1. Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020
  • Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój
 2. Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020:
  • moduł horyzontalny: prowadzony przez specjalistów sieci PIFE,
  • moduł szczegółowy: prowadzony przez pracowników IZ RPO WSL i IP ZIT RPO WSL
 3. Realizacja projektu i kwalifikowalność wydatków w ramach EFS
 4. Omówienie regulaminu konkursu w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Warunki udziału:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (Link zostanie otwarty w nowym oknie) dostępnego na stronie www.subregioncentralny.pl

 

4 maja 2017

Sprawozdanie Rady Konsultacyjnej przyjęte

W miniony piątek 28 kwietnia br., Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przyjął sprawozdanie z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT za rok 2016. Rada stanowi ciało doradcze Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz służy zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w realizację niniejszej Strategii. W skład Rady wchodzą przedstawiciele partnerów społecznych, pracodawców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także osoby delegowane przez organy samorządowe pięciu subregionów tworzących Związek Subregionu Centralnego. Przewodniczącym Rady jest Radosław Nowakowski – Prezes Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji. Wśród głównych dokonań Rady w 2016 roku wymienić należy:

 • działania informacyjne w celu angażowania partnerów społecznych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców i innych podmiotów w proces realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT, z uwzględnieniem współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zebrane w Planie działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2016 rok; 
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych do konkursów w ramach ZIT;
 • utworzenie bazy kontaktów podmiotów społeczno-gospodarczych (dzięki szerokim kontaktom Członków Rady możliwe było utworzenie tzw. bazy kontaktów zawierającej dane różnego rodzaju podmiotów społeczno-gospodarczych mogących stanowić potencjalnie zainteresowaną grupę wnioskodawców tymi obszarami wsparcia, w których zdiagnozowano przez Biuro Związku Subregionu Centralnego ryzyko niewykorzystania dostępnej alokacji przez Członków Związku i ich jednostki. Baza ta wykorzystywana będzie w 2017 r. do przekazywania przez Biuro Związku Subregionu Centralnego informacji m.in. o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie czy też o organizowanych spotkaniach informacyjnych dedykowanych wybranym poddziałaniom ZIT RPO WSL 2014-2020).

Działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 roku zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego.

 

24 kwietnia 2017

BARI promuje Bytom

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Wydziałem Strategii i Funduszy Unijnych oraz Referatem Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przygotowała i prowadziła stoisko na targach INVESTATE POLAND 2017, które odbywały się w dniach 21 – 23 kwietnia 2017.

Targi  INVESTATE POLAND 2017  to prestiżowa impreza skierowana do inwestorów nie tylko z Polski ale i całej Europy. Obok miast i gmin z całego kraju, wśród wystawców znalazły się takie instytucje jak: Parki Przemysłowo-Technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencje Rozwoju Regionalnego, Agencje Nieruchomości Rolnych, Banki, Instytucje Finansowe oraz krajowe i międzynarodowe Izby Przemysłowo-Handlowe. Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania bytomskiej oferty inwestycyjnej.

Miłym akcentem była obecność naszego miasta na stoisku Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku, którego laureatem Bytom był w 2015 roku.

 

 

28 marca 2017

BARI rozpoczyna inwestycję

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. jako lider konsorcjum z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła realizację inwestycji, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym na poprzemysłowych terenach przy ulicy Dąbrowa Miejska, Strzelców Bytomskich. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi rozmowy z odbiorcą inwestycji, co do szczegółowych parametrów hali.
Koszt zakupu działki wyniósł 2,1 mln zł, natomiast koszt realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki cenotwórcze nie przekroczy 7 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknie się więc kwotą ponad 9 milionów złotych. Koszty inwestycji będą współdzielone przez Członków Konsorcjum w równej proporcji po 50 % na każdą ze spółek.

W chwili obecnej Konsorcjum przystępuje do realizacji drugiego etapu inwestycji czyli organizacji przetargu na prace projektowe. Zakończenie inwestycji planuje się w IV kwartale 2018 roku.

Jest to pierwsza sfinalizowana inwestycja na terenie bytomskiej KSSE, która została zrealizowana w ciągu roku od oddania strefy do użytkowania. W chwili obecnej trwają rozmowy z kolejnym inwestorem, zainteresowanym uruchomieniem produkcji w strefie.